CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CLUB ESPORTIU JÚPITER

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CLUB ESPORTIU JÚPITER


La Junta Directiva de Club Esportiu Júpiter, d’acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig, d’entitats esportives de Catalunya i els Estatuts de la nostra entitat, convoca Assemblea General Ordinària, que es celebrarà el dia 26 de març de 2021 a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00h en segona convocatòria, a la seu social del Club, Carrer Agricultura, número 238 ·08020 Barcelona, amb el següent:


ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda i informe del President.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació estatutària en el sentit de la seva ampliació i adaptació a la normativa vigent.
3. Torn obert de paraules.


D’acord al que preveuen els nostres Estatus, els documents relatius als punts de l’ordre del dia estaran a disposició de tots els socis i sòcies de Club Esportiu Júpiter a les nostres oficines en horari de 9:00h a 12:0h i de 16:00h a 20:00h.


A Barcelona, a 26 de febrer de 2021.

D. Joan Rión Pijuán


President de Club Esportiu Júpiter